GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

Februar 2022 - September 2022

PROGRAMM & INSCRIPTION

Wann ech glift mellt äert Kand just fir ee Grupp un an enger Periode!

S'il vous plaît inscrivez votre enfant juste pour un groupe dans une période!

Please only register your kid for one group during one period!

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

21.09.2021-05.07.2022

14:00 - 15:00

Dënschdes / Mardi / Tuesday

 @Loupëscht, Junglinster

23.09.2021-07.07.2022

10:30-11:30

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër/ 2-3 ans / 2-3 years

Butze Gutt Drop 2

24.02-07.07.2022

16h30-17h30

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Beweegungswelten 3

31.05-05.07.2022

16h30-18h

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Outdoor Activities

01.06-06.07.2022

16h30-18h

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Outdoor Activities

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

23.09.2021-07.07.2022

14:00-15:00

Donnëschdes / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Beweegungswelten 1

22.02-05.07.2022

15:15-16:15

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Teamgeescht

22.02-29.03.2022

16h30-17h30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Equipesportaarten

23.02-30.03.2022

16h30-17h30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Hall Omnisport, Junglinster

12.04-14.04.2022

10h-12h

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Fit mam Joggi

1-2 Joër/1-2 ans/1-2 years

Butze Gutt Drop 1

23.09.2021-07.07.2022

09:00-10:00

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Beweegungswelten 2

24.02-07.07.2022

15h15-16h15

Donnëschdes/Jeudi/Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Parcoursen

19.04-17.05.2022

16h30-17h30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

New Games

20.04-18.05.2022

16h30-17h30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Hall Omnisport, Junglinster

12.04-14.04.2022

14-16h

@Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 2.1-2.2 / P1-P2:

Fit an der Vakanz

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

If you didn't get a spot, please send me an email and i'll put your kid on the waiting list! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)