GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

September 2022 - Februar 2023

PROGRAMM & INSCRIPTION

Wann ech glift mellt äert Kand just fir ee Grupp un an enger Periode!

S'il vous plaît inscrivez votre enfant juste pour un groupe dans une période!

Please only register your kid for one group during one period!

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

27.09.2022-04.07.2023

14:00 - 15:00

Dënschdes / Mardi / Tuesday

 @Loupëscht, Junglinster

29.09.2022-06.07.2023

10:30-11:30

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër/ 2-3 ans / 2-3 years

Butze Gutt Drop 2

29.09.2022-09.02.2023

16h30-17h30

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 3

17.01-07.02.2023

16h30-17h30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Raquettesportaarten

18.01-08.02.2023

16h30-17h30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Raquettesportaarten

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

29.09.2022-06.07.2023

14:00-15:00

Donnëschdes / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 1

27.09.2022-07.02.2023

15:15-16:15

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Parcoursen

27.09-25.10.2022

16h30-17h30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Multisports

28.09-26.10.2022

16h30-17h30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

02-04.11.2022

13h-16h

RDV @ SEA Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Mountainbike an der Vakanz

1-2 Joër/1-2 ans/1-2 years

Butze Gutt Drop 1

29.09.2022-06.07.2023

09:00-10:00

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 2

29.09.2022-09.02.2023

15h15-16h15

Donnëschdes/Jeudi/Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Airtramp

08.11-20.12.2022

16h45-17h45

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Gonneréng

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Airtramp

09.11-21.12.2022

16h30-17h30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Gonneréng

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

If you didn't get a spot, please send me an email and i'll put your kid on the waiting list! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)