GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

FEBRUAR 2021 - SEPTEMBER 2021

PROGRAMM & INSCRIPTION

Wann ech glift mellt äert Kand just fir ee Grupp un an enger Periode!

S'il vous plaît inscrivez votre enfant juste pour un groupe dans une période!

Please only register your kid for one group during one period!

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

22.09.2020-06.07.2021

14:00 - 15:00

Dënschdes / Mardi / Tuesday

 @Loupëscht, Junglinster

24.09.2020-08.07.2021

10:30-11:30

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër/ 2-3 ans / 2-3 years

Butze Gutt Drop 2

25.02-01.07.2021

15:00-15:45

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 2

Woch A/ Semaine A/ Week A

04.03-08.07.2021

16:00-16:45

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 3

Woch B/ Semaine B/Week B

23.02-30.03.2021

16:00-16:45

Dënschdes/ Mardi/ Tuesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Multisport

20.04-18.05.2021

17:00-17:45

Dënschdes/ Mardi/ Tuesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 2.1-2.2/ P1-P2:

Liichtathletik

24.02-31.03.2021

16:15-17:00

Mëttwoch/ Mercredi/ Wednesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Parcoursen

21.04-19.05.2021

17:15-18:00

Mëttwoch/ Mercredi/ Wednesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5

Liichtathletik

06.04-09.04.2021

10:00-11:00

 @Salle d'évolution Loupëscht

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden

Fit mam Sporthues Joggi

06.09 - 08.09.2021

11:00-12:00

 @Hall Omnisport Junglinster

Cycle 2.1-3.1/ P1-P3

Fit fir d'Schoul

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

24.09.2020-08.07.2021

14:00-15:00

Donnëschdes / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill,Spaass a Beweegung 1

Woch A/ Semaine A/ Week A

22.02-05.07.2021

16:15-17:00

Méindes / Lundi / Monday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 2

Woch B/ Semaine B/ Week B

04.03-08.07.2021

15:00-15:45

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 4

Woch A/ Semaine A/ Week A

25.02-01.07.2021

17:00-17:45

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

23.02-30.03.2021

17:00-17:45

Dënschdes/ Mardi/ Tuesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Multisport

01.06-06.07.2021

16:00-16:45

Dënschdes/ Mardi/ Tuesday

RDV @Hall Omnisports Junglinster

Cycle 2.1-2.2/ P1-P2:

Outdoor Activities

24.02-31.03.2021

17:15-18:00

Mëttwoch/ Mercredi/ Wednesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Parcoursen

02.06-07.07.2021

16:15-17:00

Mëttwoch/ Mercredi/ Wednesday

RDV @Hall Omnisports Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Outdoor Activities

06.04-09.04.2021

11:00-12:00

 @Salle d'évolution Loupëscht

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden

Fit mam Sporthues Joggi

01.09-03.09.2021

14:00-16:00

RDV @ Hall Omnisport Junglinster

Cycle 3.2-4.2/ P4-P5

Pumptrack

1-2 Joër/1-2 ans/1-2 years

Butze Gutt Drop 1

24.09.2020-08.07.2021

09:00-10:00

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 1

Woch B/ Semaine B/ Week B

01.03-12.07.2021

16:15-17:00

Méindes / Lundi / Monday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 3

Woch A/ Semaine A/ Week A

25.02-01.07.2021

16:00-16:45

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 4

Woch B/ Semaine B /Week B

04.03-08.07.2021

17:00-17:45

Donnëschden / Jeudi / Thursday

Loupëscht, Junglinster

20.04-18.05.2021

16:00-16:45

Dënschdes/ Mardi/ Tuesday

@Hall Omnisports Junglinster

Cycle 2.1-2.2/ P1-P2:

Liichtathletik

01.06-06.07.2021

17:00-17:45

Dënschdes/ Mardi/ Tuesday

RDV @Hall Omnisports Junglinster

Cycle 2.1-2.2/ P1-P2:

Outdoor Activities

21.04-19.05.2021

16:15-17:00

Mëttwoch/ Mercredi/ Wednesday

 @Hall Omnisports Junglinster

Cycle 3.1-4.2/P3-P5

Liichtathletik

02.06-07.07.2021

17:15-18:00

Mëttwoch/ Mercredi/ Wednesday

RDV @Hall Omnisports Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5

Outdoor Activities

06.09 - 08.09.2021

10:00-11:00

 @Hall Omnisport Junglinster

Cycle 2.1-3.1/P1-P3

Fit fir d'Schoul

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

If you didn't get a spot, please send me an email and i'll put your kid on the waiting list! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)