top of page

GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

September 2024 -Februar 2025

PROGRAMM & INSCRIPTION

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

03.10.2023-02.07.2024

14:00 - 15:00

Dënschdes / Mardi / Tuesday

 @Loupëscht, Junglinster

28.09.2023-04.07.2024

10:30-11:30

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër/ 2-3 ans / 2-3 years

Butze Gutt Drop 2

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

New Games

20.02-26.03.2024

16:45-17:45

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

New Games

21.02-27.03.2024

16:30-17:30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

09.04-11.04.2024

09:00-11:00

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 2.1-3.1

Gutt Drop an der Vakanz

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

05.10.2023-04.07.2024

14:00-15:00

Donnëschdes / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 1

20.02-09.07.2024

15:15-16:15

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Ringen und Raufen

16.04-21.05.2024

16:45-17:45

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Ringen und Raufen

17.04-22.05.2024

16:30-17:30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

1-2 Joër/1-2 ans/1-2 years

Butze Gutt Drop 1

28.09.2023-04.07.2024

09:00-10:00

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Spill, Spaass a Beweegung 2

22.022024-11.07.2024

15:15-16:15

Donnëschdes/Jeudi/Thursday

@Loupëscht, Junglinster

04.06-09.07.2024

16:45-17:45

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Outdoor Activities

05.06-10.07.2024

16:30-17:30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Outdoor Activities

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

If you didn't get a spot, please send me an email and i'll put your kid on the waiting list! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

bottom of page